Головне управління ДПС
у м. Києві
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Розподіл обов’язків між керівним складом Головного управління ДПС у м. Києві

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
ДПС у м. Києві 
                           02.08.2022 № 363
 Тимчасовий розподіл

обов’язків між керівним складом Головного управління ДПС у м. Києві

І. Виконувач обов’язків начальника Головного управління ДПС у м. Києві – Датій Оксана

1. Виконувач обов’язків начальника Головного управління ДПС у м. Києві (далі – В. о. начальника):

1) очолює Головне управління ДПС у м. Києві (далі – ГУ ДПС), здійснює загальне керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

2) у межах компетенції організовує та забезпечує виконання в ГУ ДПС Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та інших міністерств з питань, що належать до компетенції Державної податкової служби України (далі – ДПС), наказів ДПС та ГУ ДПС, доручень Голови ДПС, судових рішень;

3) подає Голові ДПС для затвердження плани роботи ГУ ДПС;

4) подає на затвердження Голові ДПС організаційну структуру, штатний розпис і кошторис ГУ ДПС;

5) звітує перед Головою ДПС про виконання планів роботи ГУ ДПС та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності ГУ ДПС, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

6) розподіляє обов’язки між своїми заступниками за погодженням із Головою ДПС;

7) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи, державні податкові інспекції (далі – ДПІ), структурні підрозділи у складі самостійних та ДПІ, посадові інструкції працівників ГУ ДПС;

8) у встановленому порядку призначає та звільняє державних службовців та працівників ГУ ДПС, відповідно до чинного законодавства про державну службу та законодавства про працю, укладає та розриває з державними службовцями ГУ ДПС контракти про проходження державної служби;

9) вносить Голові ДПС пропозиції щодо утворення, ліквідації ДПІ;

10) забезпечує кіберзахист та захист інформації в ГУ ДПС, забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в ГУ ДПС;

11) забезпечує організацію підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників ГУ ДПС, оцінювання результатів їхньої службової діяльності в межах повноважень, визначених законодавством про державну службу;

12) вирішує в установленому порядку питання про присвоєння державним службовцям ГУ ДПС спеціальних звань (крім головних державних радників податкової служби, державних радників податкової служби), рангів державних службовців (якщо інше не передбачено законом), а також щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та інших працівників ГУ ДПС;

13) порушує перед Головою ДПС питання про присвоєння спеціальних звань заступникам начальника ГУ ДПС, а також щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

14) утворює комісії, робочі та експертні групи;

15) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

16) дає у межах повноважень доручення, обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками ГУ ДПС;

17) має право надавати посадовим (службовим) особам ГУ ДПС (його структурних підрозділів) повноваження на виконання певних функцій, передбачених Податковим кодексом України, законодавством з питань сплати єдиного внеску, законодавством з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, у межах повноважень, визначених цим положенням та у порядку, встановленому окремим наказом ДПС, зокрема на:

підписання у межах компетенції запитів, листів, листів-відповідей, індивідуальних податкових консультацій, повідомлень, книг обліку доходів, книг обліку доходів і витрат, які ведуть фізичні особи – підприємці, довідок, податкових вимог, інкасових доручень, висновків, електронних висновків/електронних повідомлень, реєстраційних посвідчень про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій, реєстрів, витягів з реєстрів, заяв до органів реєстрації та державної виконавчої служби, направлень на проведення перевірок, ліцензій (дублікатів ліцензій) та додатків до них (дублікатів додатків) на роздрібну та оптову торгівлю підакцизними товарами, зберігання пального; актів, звітів, договорів-доручень, прийняття податкових повідомлень-рішень, взяття на облік, погашення та опротестування податкових векселів, прийняття інших рішень та підписання інших документів у межах повноважень, визначених Податковим кодексом України, законами України, порядками, положеннями та інструкціями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України та ДПС;

18) у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення у межах повноважень вживає заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомляє про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції чи інший орган, уповноважений реагувати на виявлені правопорушення;

19) забезпечує проведення аналізу нормативно-правових актів, закріплених функцiй i процедур щодо виявлення дискримінаційних повноважень i норм (корупцiйних ризикiв), що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

20) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної програми з виконання Антикорупційної стратегії та реалізацію положень Антикорупційної програми ДПС;

21) вживає заходів щодо недопущення вчинення підлеглими працівниками корупційних, пов’язаних з корупцією чи інших правопорушень у сфері службової діяльності;

22) організовує внутрішній контроль та забезпечує його здійснення в ГУ ДПС у межах компетенції;

23) є керівником органу державної влади, відповідальним за виконання судових рішень;

24) здійснює прийом громадян;

25) забезпечує розгляд звернень (запитів) громадян, платників податків (платників єдиного внеску), органів державної влади, правоохоронних органів, органів судової влади та інших суб’єктів права на звернення з питань, пов’язаних з діяльністю ДПС, та запитів на отримання публічної інформації;

26) забезпечує представництво ДПС та ГУ ДПС у судах без окремого доручення Голови ДПС.

Координує та організовує роботу щодо:

здійснення моніторингу стану надходження податків і зборів, інших платежів, визначених Податковим кодексом України, Законом України
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», вивчення впливу змін показників регіонального розвитку та  змін законодавства на надходження податків, інших платежів, розроблення пропозицій щодо збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;

взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань надходжень до місцевих бюджетів;

здійснення комплексу заходів для забезпечення дотримання законності та ефективності в межах повноважень, передбачених законом, ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності ГУ ДПС;

здійснення контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого  покладено на ДПС;

здійснення контролю за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість;

здійснення адміністрування податків і зборів, платежів, у тому числі проведення відповідно до законодавства перевірок та звірок платників податків у межах компетенції відповідно до закріплення за структурними підрозділами податків, зборів, платежів, які ними адмініструються;

контролю своєчасності подання платниками податків (платниками єдиного внеску) передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску;

застосування до платників податків (платників єдиного внеску) передбачених законом фінансових (штрафних) санкцій (штрафів) за порушення вимог податкового законодавства чи законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

здійснення моніторингу та аналізу виконання показників розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами, затверджених фінансовими планами державних підприємств, господарських організацій, у статутному капіталі яких є корпоративні права, що належать державі, їхніми дочірніми підприємствами та підготовки пропозицій керівництву ДПС;

здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є державна та/або комунальна власність, а також стягнення заборгованості із зазначених платежів до бюджету у порядку, встановленому Податковим кодексом України;

здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету дивідендів на державну частку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків;

проведення аналізу та здійснення управління ризиками з метою визначення форм і обсягів податкового контролю;

складання стосовно платників податків – фізичних осіб та посадових осіб платників податків – юридичних осіб протоколів про адміністративні правопорушення та винесення постанов у справах про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених законом;

застосування до фінансових установ, які не подали відповідним контролюючим органам ДПС в установлений законом строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків чи розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного територіального органу ДПС про взяття рахунку на облік у ДПС, фінансових (штрафних) санкцій (штрафів) в установлених Податковим кодексом України розмірах;

підтвердження статусу податкового резидента України;

звернення до суду у випадках, передбачених законом;

надання ДПС узагальненої практики застосування законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС на території м. Києва;

вжиття заходів для виявлення, аналізування та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму у випадках та в межах повноважень, передбачених законом;

складання звітності щодо стану розрахунків платників податків із бюджетом та сплати єдиного внеску, а також інших показників роботи за напрямами діяльності ДПС;

здійснення реєстрації та ведення обліку платників податків, платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, проведення диференціації платників податків;

забезпечення достовірності та повноти ведення обліку платників податків (платників єдиного внеску), об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;

здійснення у межах повноважень, передбачених законом, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на ДПС, а також реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

здійснення контролю за дотриманням виконавчими комітетами сільських, селищних рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування зазначених сум до бюджету;

здійснення сервісного обслуговування платників податків (платників єдиного внеску), зокрема надання адміністративних послуг;

координації діяльності ДПІ з питань:

надання ДПІ адміністративних послуг платникам податків;

надання ДПІ довідкових, інформаційних, електронних та інших послуг, пов’язаних з реалізацією прав та обов’язків платника відповідно до вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган;

здійснення ДПІ реєстрації та обліку платників податків та єдиного внеску, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, реєстраторів розрахункових операцій;

надання ДПІ усних консультацій відповідно до Податкового кодексу України, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, винятково з тих питань, що належать до повноважень ДПІ;

здійснення ДПІ у межах повноважень, передбачених законом, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб, реєстрів, ведення яких покладено законодавством на контролюючі органи;

виконання ДПІ інших функцій сервісного обслуговування платників податків, визначених законом;

забезпечення ведення обліку податків і зборів, платежів;

здійснення реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), реєстрації розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій;

забезпечення взаємодії з державними органами та органами місцевого самоврядування;

забезпечення інформування органів місцевого самоврядування про стан розрахунків з місцевими бюджетами;

подання    органам    місцевого    самоврядування   звітності,   визначеної підпунктом 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, у тому числі щодо платників податків – юридичних осіб;

забезпечення згідно із законодавством у межах компетенції надання державним органам інформації з реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на ДПС;

взаємодії та здійснення обміну інформацією з місцевими органами влади;

надання індивідуальних податкових консультацій, інформаційно-довідкових послуг з питань податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС;

забезпечення в межах повноважень, визначених порядком, затвердженим відповідним наказом ДПС, реалізації політики з питань управління персоналом у ГУ ДПС;

забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції і контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства в ГУ ДПС;

організації роботи ГУ ДПС;

забезпечення в межах повноважень реалізації державної політики щодо державної таємниці та захисту інформації, контролю за її збереженням у ГУ ДПС;

забезпечення охорони державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, кіберзахисту, технічного і криптографічного захисту інформації та здійснення контролю за його станом;

здійснення відомчого контролю за додержанням вимог законодавства, виконанням службових, посадових обов’язків в ГУ ДПС;

здійснення відповідно до законодавства в межах наданих повноважень управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління ДПС;

реалізації інформаційної політики ДПС;

оприлюднення на субсайті ГУ ДПС вебпорталу ДПС офіційної інформації, що належить до компетенції ГУ ДПС, зокрема інформації, яка підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства;

здійснення у засобах масової інформації роз’яснювальної роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства з питань, що належать до компетенції ДПС;

забезпечення оприлюднення (оновлення) наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на субсайті ГУ ДПС вебпорталу ДПС та єдиному державному вебпорталі відкритих даних, в установленому законодавством порядку;

співпраці з інститутами громадянського суспільства, забезпечення проведення консультацій з громадськістю, зокрема через громадську раду, з питань реалізації державної податкової політики;

здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення ГУ ДПС та автоматизації її діяльності;

забезпечення впровадження та технічного супроводження інформаційно-комунікаційних систем і технологій, автоматизації
процедур;

забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики щодо мобілізаційної підготовки, мобілізації;

здійснення роботи з ведення діловодства та архівного зберігання документів відповідно до встановлених правил.

Здійснює первинний розгляд документів, що надійшли від органів державної влади, установ вищого рівня, звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, рішень органів місцевого самоврядування, доручень (листів) ДПС та накладає електронну резолюцію в системі електронного документообігу, підписану кваліфікованим електронним підписом, у якій визначається головний виконавець, відповідальний за організацію виконання документа в ГУ ДПС, та в разі необхідності співвиконавці і строк його виконання.

Здійснює інші повноваження, визначені законом та Положенням про ГУ ДПС.

2. В. о. начальника підписує (в електронній та паперовій формах):

накази;

розпорядження;

доручення;

документи, що надсилаються установам вищого рівня;

листи та інші документи, що скеровуються на власне ім’я Голови ДПС, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, перших керівників місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування;

листи-відповіді за результатами розгляду звернень жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, осіб з інвалідністю внаслідок війни;

документи, повноваження на підписання яких надано окремими наказами ДПС;

інші документи, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

Має право підпису документів з фінансових питань (у порядку та обсягах, визначених відповідним наказом ГУ ДПС про право підпису документів з фінансових питань).

3. В. о. начальника спрямовує та координує діяльність структурних підрозділів ГУ ДПС:

управління організації роботи;

управління забезпечення відомчого контролю;

управління оподаткування юридичних осіб;

управління правового забезпечення;

управління запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом;

управління персоналу;

управління податкових сервісів;

управління з питань запобігання та виявлення корупції;

управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації;

управління інфраструктури та господарського забезпечення;

управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків;

управління економічного аналізу;

управління інформаційних технологій;

управління реєстрації користувачів;

управління податкового аудиту фізичних осіб;

управління інформаційної взаємодії;

управління документального забезпечення та електронного документообігу;

Державної податкової інспекції у Голосіївському районі;

Державної податкової інспекції у Дарницькому районі;

Державної податкової інспекції у Деснянському районі;

Державної податкової інспекції у Дніпровському районі;

Державної податкової інспекції в Оболонському районі;

Державної податкової інспекції у Печерському районі;

Державної податкової інспекції у Подільському районі;

Державної податкової інспекції у Святошинському районі;

Державної податкової інспекції у Солом’янському районі;

Державної податкової інспекції у Шевченківському районі.

ІІ. Заступник начальника – Якушко Інна

1. Заступник начальника координує, організовує роботу та відповідає за:

здійснення адміністрування податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому числі проведення відповідно до законодавства перевірок та звірок платників податків (платників єдиного внеску) у межах компетенції відповідно до закріплення за структурними підрозділами податків, зборів, платежів, які ними адмініструються;

здійснення контролю за дотриманням вимог податкового законодавства та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого  покладено на ДПС;

здійснення контролю за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість;

здійснення податкового контролю за встановленням відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»;

контролю своєчасності подання платниками податків передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, зборів, платежів;

проведення аналізу та здійснення управління ризиками з метою визначення форм і обсягів податкового контролю;

застосування до платників податків (платників єдиного внеску) передбачених законом фінансових (штрафних) санкцій (штрафів) за порушення вимог податкового законодавства чи законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

складання стосовно платників податків – фізичних осіб та посадових осіб платників податків – юридичних осіб протоколів про адміністративні правопорушення та винесення постанов у справах про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених законом;

здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які проводять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками чи імпортерами таких виробів;

здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;

проведення контрольних розрахункових операцій до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення розрахункових операцій та застосування реєстраторів розрахункових операцій;

здійснення контролю за дотриманням встановлених законом строків проведення розрахунків в іноземній валюті, за додержанням порядку приймання готівки для подальшого переказу (крім приймання готівки банками), порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону;

організації в межах повноважень передачі до ДПС проєктів запитів та відповідей до компетентних органів іноземних держав у межах обміну податковою інформацією згідно із законодавством України, міжнародними договорами України;

виконання роботи, пов’язаної зі здійсненням ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального, з оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами і рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пальним, зберігання пального та контроль за таким виробництвом;

здійснення ліцензування оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, і пальним; роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, зберігання пального;

організації роботи, пов’язаної із замовленням марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків, з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та здійснення контролю за наявністю таких марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і пачках (упаковках) тютюнових виробів, ємностях (упаковках) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

здійснення контролю за виробництвом, обігом та реалізацією пального, підакцизних товарів, контроль за їх цільовим використанням та забезпечення міжгалузевої координації у цій сфері;

здійснення контролю щодо повноти обчислення та сплати акцизного податку з урахуванням даних декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером;

здійснення заходів щодо запобігання та виявлення порушень вимог законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального;

проведення роботи, пов’язаної з боротьбою з незаконним виробництвом, переміщенням, обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального та інших підакцизних товарів (продукції);

здійснення погашення заборгованості з інших платежів, контроль за справлянням яких віднесено до компетенції ДПС;

здійснення погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів;

здійснення розстрочення, відстрочення та реструктуризації грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також недоїмки зі сплати єдиного внеску;

здійснення у межах повноважень, передбачених законом, списання безнадійного податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску;

застосування арешту майна платників податків, що мають податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на їхніх рахунках у банках, фінансових санкцій до платників єдиного внеску (у межах компетенції закріплених структурних підрозділів);

здійснення роботи з виявлення, обліку, зберігання, оцінки, розпорядження безхазяйним майном, а також іншим майном, що переходить у власність держави, та з обліку, попередньої оцінки, зберігання майна, вилученого та конфіскованого за порушення податкового законодавства;

забезпечення стягнення сум простроченої заборгованості суб’єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, а також за кредитами з бюджету в порядку, визначеному Податковим кодексом України та іншими законами;

проведення роботи щодо застосування до платників податків (платників єдиного внеску) процедур банкрутства відповідно до законодавства з питань банкрутства;

звернення до суду у випадках, передбачених законом;

забезпечення надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав;

здійснення у межах повноважень, передбачених законом, формування та ведення реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

застосування до фінансових установ, які не подали відповідним контролюючим органам ДПС в установлений законом строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків чи розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного територіального органу ДПС про взяття рахунку на облік у ДПС, фінансових (штрафних) санкцій (штрафів) в установлених Податковим кодексом України розмірах;

підтвердження статусу податкового резидента України;

надання індивідуальних податкових консультацій, інформаційно-довідкових послуг з питань податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС;

забезпечення в межах компетенції взаємодії з державними органами та органами місцевого самоврядування;

здійснення прогнозування та планування видатків на матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності ГУ ДПС;

здійснення планово-фінансової роботи в ГУ ДПС, контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організації, ведення, вдосконалення бухгалтерського обліку, складання фінансової та іншої звітності, ведення обліку трудових ресурсів та заробітної плати (у тому числі сплати податку з доходів фізичних осіб) в установленому законодавством порядку.

Організовує та здійснює внутрішній контроль за закріпленими напрямами роботи, в тому числі у підпорядкованих структурних підрозділах ГУ ДПС.

Здійснює координацію управління ризиками за закріпленими напрямами роботи.

Здійснює прийом громадян.

У межах компетенції розглядає звернення (запити) громадян, платників податків (платників єдиного внеску), органів державної влади, правоохоронних органів, органів судової влади та інших суб’єктів права на звернення з питань, пов’язаних з діяльністю ДПС, та запити на отримання публічної інформації.

У межах компетенції здійснює первинний розгляд актів органів державної влади, органів влади місцевого самоврядування, документів, що надійшли від територіальних органів ДПС, державних підприємств, що належать до сфери управління ДПС, організаційно-розпорядчих та програмних документів загальнодержавного характеру та накладає електронну резолюцію в системі електронного документообігу, підписану кваліфікованим електронним підписом, у якій визначає головного виконавця, відповідального за організацію виконання документа в ГУ ДПС, та в разі необхідності співвиконавців і строк його виконання.

Забезпечує приймання електронного документа після погодження в установленому порядку, що надійшов через систему електронного документообігу, для підписання.

Виконує інші обов’язки, визначені начальником ГУ ДПС у м. Києві (або особою, на яку покладено виконання обов’язків).

2. Заступник начальника у межах компетенції підписує (в електронній або паперовій формах):

розпорядження;

листи та документи на адресу ДПС;

листи та документи на адресу місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування;

листи-відповіді за результатами розгляду звернень громадян (крім листів-відповідей за результатами розгляду звернень жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, осіб з інвалідністю внаслідок війни);

листи на адресу підприємств, установ, організацій;

документи, що надсилаються державним підприємствам, які належать до сфери управління ДПС;

листи, які містять інформацію правового або роз’яснювального характеру;

листи-відповіді за результатами розгляду запитів на інформацію;

листи, якими надаються консультації на звернення платників податків;

документи, повноваження на підписання яких надано окремими наказами ДПС та ГУ ДПС;

інші документи, визначені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Візує у межах компетенції документи, підготовлені структурними підрозділами ГУ ДПС, які подаються на підпис начальнику ГУ ДПС у м. Києві (або особі, на яку покладено виконання обов’язків).

Має право підпису документів з фінансових питань (у порядку та обсягах, визначених відповідним наказом ГУ ДПС про право підпису документів з фінансових питань).

3. Заступник начальника підзвітний і підконтрольний начальнику ГУ ДПС у м. Києві (або особі, на яку покладено виконання обов’язків).

4. Заступник начальника спрямовує та координує діяльність структурних підрозділів ГУ ДПС:

управління податкового аудиту у сфері матеріального виробництва;

управління податкового аудиту у сфері торгівлі та послуг;

управління податкового аудиту інших податків та категорій платників;

управління спеціального аудиту;

інформаційно-аналітичного управління податкового аудиту;

управління податкового аудиту інших галузей економіки;

управління фактичних перевірок;

управління податкового аудиту фінансових операцій;

управління контролю за підакцизними товарами;

управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку;

управління по роботі з податковим боргом;

управління трансфертного ціноутворення;

управління оподаткування фізичних осіб.

_________________

Встановлено таку взаємозаміну на період відсутності керівництва Головного управління ДПС у м. Києві:

Датій Оксана – Якушко Інна.